【DoDoME 最新贈品優惠】

現凡單一發票,購買任何 DoDoME 產品2件🌞

即可獲贈 DoDoME 榴槤味洗衣珠 8粒裝 一包🎁

禮品數量有限,送完即止,不作另行通知。

P.S. 如果大家對榴槤味 🙅‍♀️NONO🙅‍♂️🤢🤮 嘅話,下單時可以喺訂單備註留言話我哋知你唔需要㗎 💬

事關依包 榴槤味洗衣珠 嘅味道都幾強勁,一開箱未見貨已聞倒味😜

有興趣試新味嘅朋友請快啲去 DoDoME 分頁度揀吓喇 🛒💨

2023.06.28